Advocats LleidaAbogados LleidaLawyers LleidaLes avocats LleidaRechstanswalt Lleida
logo rambla advocats
Serveis


ÀREA JURÍDICA

Dret Civil


Dret de Família i Persona
Assesorament en matèria civil, redacció de documents i contractes, gestió extrajudicial, reclamacions judicials (reclamacions de quantitat, responsabilitat contractual i extracontractual desnonaments, successions,etc.).Assessorament en temes relacionats amb el dret de família, gestió de separacions, divorcis, nul·litats eclesiàstiques, convenis reguladors, incapacitacions, registre civil, etc.
Dret Mercantil i Concursal


Dret Urbanístic
Assessorament en matèria mercantil, redacció de contractes, constitució d'empreses, crèdits concursals, gestió d'impagats, etc.


Assessorament en matèria urbanística, (planejament, expropiacions, reparcel·lacions, disciplina urbanística, llicències, constitució juntes de compensació, gestions de la junta de compensació etc.).
Dret de la circulació


Dret Penal
Assessorament en qualsevol àmbit relacionat amb la circulació de vehicles, en especial, tramitació de sinistres d'accidents de circulació ja sigui en via judicial o extrajudicial.Assessorament en dret penal, assistència jurídica al detingut, gestió i defensa en procediments penals, recursos judicials i, en especial el dret penal econòmic.
ÀREA DE GESTIÓ PATRIMONIAL
Assessoria fianacera


Assessoria Tècnica i de manteniment
Cerca d'arrendatari
Control de cobrament de les quotes de l'arrendament
Revisió de rendes, increment IPC
Reclamació impagaments a l'arrendatari
Gestió pagaments tributs
Control de despesa de l'immoble
Venda d'immobles


Posada en Funcionament de l'immoble
Control d'obres de manteniment
Direcció d'obres de reforma
Gestió immediata d'incidències i d'averies
Gestió conservació immoble

La venda, l'assessoria tècnica i el manteniment d'immobles es fa amb col·laboració de  Monne Castel SL.
Assessoria Jurídico-legal


Administració de comunitats
Redacció contractes
Preparació escriptures de compra i venda
Tramitació impostos i inscripció registral escriptura
Procediments judicials per al cobrament de rentes i desnonaments
Tramitació i seguiment de sinistres amb companyies asseguradores
Convocatòries de juntes de propietaris
Gestió de pressupostos
Control d' ingressos i despeses
Control de morosos
Seguimiment d'incidències
ÀREA D'ASSEGURANCES
Col·laboració amb mediadors d'assegurances, que amb una atenció personalitzada, assessoren sobre la millor opció d'assegurança per al client, oferint la companyia d'assegurança més competent en cada cas.

ÀREA COMPTABLE, FISCAL I LABORAL
Assessorament comptable, comptabilitat d'empreses i professionals, tributació, gestió de nòmines i gestió d'altes  baixes de contractes laborals
Assessorament en matèria tributària, confecció de declaracions i autoliquidacions d'impostos,  sancions tributàries, etc.

Assessoria i assistència jurídica davant organismes de conciliació i jutjats Socials


   RAMBLA ADVOCATS I GESTORS DE PATRIMONI - Tots els drets reservats.  Avís legal.
Rambla de Ferran, 22, 2-1-B, CP 25007 Lleida